1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Książki autorskie

Młodzież i narkotyki. Implikacje dla wychowania i profilaktyki, Lublin: Liber Duo, 2012

Książki pod redakcją:

Człowiek wobec uniwersum. Księga jubileuszowa z okazji 75. rocznicy urodzin Pana Profesora Mariana Filipiaka, pod red. A. Biała, M. Gwozda, J. Kociuba, E. Krawczak, U. Kusio, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010

Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Aktualne problemy, różne perspektywy, pod red. B. Akimjaková, M. Gwozda, P. Mazur, Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Inštitút Juraja Páleša v Levoči 2012

Edukacja europejska wobec współczesnych wyzwań. Wybrane problemy i konteksty, pod red. M. Gwozda, A. Lisnik, P. Mazur, Lublin: Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Vysoká Škola Karlovy Vary 2013

Artykuły w książkach zwartych (od 2012)

Wstęp, w: Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Aktualne problemy, różne perspektywy, red. B. Akimjaková, M. Gwozda, P. Mazur, Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Inštitút Juraja Páleša v Levoči 2012, s. 5-6 (współautor B. Akimjaková, P. Mazur)

Socjalizowanie poprzez sport, w: Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі ў горадзе і на сяле, red. В.П. Люкевіч, Брэст: Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя. А.С.Пушкіна 2012, s. 127-131 (Białoruś)

Wstęp. w: Edukacja europejska wobec współczesnych wyzwań. Wybrane problemy i konteksty, red. M. Gwozda, A. Lisnik, P. Mazur, Lublin: Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Vysoká Škola Karlovy Vary 2013, s. 7-9 (współautor A. Lisnik, P. Mazur)

Dezintegracja, Drama, Kultura, Pluralizm kulturowy, Socjalizacja,w: Rozwój integralny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie kulturowym i religijnym, pod red. M. Z. Babiarz, E. M. Szumilas, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego 2013, s. 57,143, 229, 237-238, 240

Čas voľný, Dezintegrácia, Eurosirotstvo, Fromm Erich, Globálne dieťa, Kultúra, Telesná kultúra, w: Malý lexikón predškolskej a elementárnej pedagogiky, pod. red. J. Karbowniczek, Ružomberok: Verbum 2013, s. 26, 33, 64, 71-72, 74-75, 107-108, 108 (Słowacja)

Leisure time (Free time), Civic education, Physical education, Disintegration, Euro-orphanhood, Fromm Erich, Global kid (Global teenager), Culture, Physcal culture, w: Small Lexicon of the Early School Teacher (Petit lexique de pédagogie préscolaire et primaire), pod red. J. Karbowniczek, Fribourg: Assotiationterationale Sciences, Education, Cultures, Traditions Fribourg-Suiss 2013, s. 54, 72, 97-98, 130-131, 145-146, 153, 210-211, 295-296, 296-297 (Szwajcaria)

Agresja, Dialog, Socjalizacja, Teoria wymiany społecznej (hasła) w: Rozwój integralny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Środowisko i programy wspomagające, pod red. M. Z. Babiarz, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego 2013, s. 477-478, 491-493

Czas wolny, Eurosieroctwo, Fromm Erich, Globalny dzieciak, Kultura fizyczna, Wychowanie fizyczne, Wychowanie obywatelskie (hasła) w: Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, pod red. J. Karbowniczek, Warszawa: Instytut Wydawniczy ERICA 2014, s. 49, 92-93, 99-100, 105, 143, 276, 278

Физическая культура и спорт в процессе социализации и воспитания, w:Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе, red. Н. А. Леонюк, Брэст: Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя. А.С.Пушкіна 2015, s. 42-47 (Białoruś)

Новые городские виды спорта. Любительские страсти молодых Поляков, in: Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: выклікі і перасцярогі, red. В.П. Люкевіч, Брэст: Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя. А.С.Пушкіна 2015, s. 30-39 (Białoruś) (współautor: L. Wawryk)

Artykuły w czasopismach (od 2012)

Teen-aged Citizens: Realists or Pessimists?, „Bulletin Of Kemerovo State University Of Culture And Arts Journal Of Theoretical And Applied Research”, Kemerovo 2013 nr 22, s. 197-201 (Rosja) (współautor P. Mazur)

The unwanted in the job market. The young standing face to face with a crisis, „Гірська школа Українських Карпат”, ІваноФранківськ 2013 nr 8-9, s. 189-192 (Ukraina)

Minimalizowanie zachowań ryzykownych młodzieży oraz wspieranie czynników chroniących w świetle teorii resilience, „Rocznik Lubuski”, Tom 39, 2013 cz. 2, s 191-201 (współautor L. Wawryk)

+ publicystyka prasowa (m.in. Newsweek, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Kronika Zamojska, Tygodnik Zamojski)

Konferencje (od 2012)

V Medzinárodná vedecká konferencia „Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov”, Levoča (Słowacja) 16.2.2012, Inštitút Juraja Páleša v Levoči: Kultura fizyczna i sport w kontekście oddziaływań wychowawczych

Medzinárodná konferencia „Teoretické a praktické problémy sociálnej práce a jej multikulturálne poslanie v odkaze Viktora Trstenského”, Stará Ľubovňa (Słowacja) 17.02.2012, Pedagogická fakulta, Inštitút Viktora Trstenského Stará Ľubovňa: Zachowania ryzykowne młodzieży. Refleksje na temat Raportu „Młodzi 2011”

IV Mezinárodní konference „Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě“, Brno (Czechy) 19-20.04.2012, Institut mezioborových studií IMS Brno: Pokolenie sieci. Młodzi w świecie cyfrowych tehcnologii

Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя „Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: традыцыі і навацыі”, Брэст (Białoruś) 27-29.04.2012, Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна Брэст: Socjalizowanie poprzez sport

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne. Szkoła między tradycją a nowoczesnością”, Chełm 9-10.05.2012, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: Internet i nowe media w nauczaniu

VI Medzinárodná vedecká konferencia „Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov”, Levoča (Słowacja) 8.11.2012  , Inštitút Juraja Páleša v Levoči: Wychowanie poprzez sport

Международня научно-практическa конференция „Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка личности в онтогенезе”, Брэст (Białoruś) 18.04.2013, Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя. А.С.Пушкіна: Generacja `89. Dzieci transformacji o sobie

Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя „Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі ў горадзе і на сяле”, Брэст (Białoruś) 19-21.04.2013, Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя. А.С.Пушкіна: Сучасныя месцы спажывання. Макдональдызацыя вольнага часу

II Międzynarodowa konferencja „Współczesne problemy systemu rodzinnego. Diagnoza – terapia – profilaktyka”, Lublin 13-14.11.2013, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji: Małżeństwo i rodzina w opinii młodzieży powiatu myślenickiego

Международня научно-практичесскa конференцыя „Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе”, Брэст (Białoruś) 23-24.04.2014, Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя. А.С.Пушкіна: Dzieci w cyfrowym świecie. Chronić czy uczyć mądrze wykorzystywać?

Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя „Культура правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: тэорыя і практыка”, Брэст (Białoruś) 25-26.04.2014, Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя. А.С.Пушкіна: Люблінскае алімпійскае дзесяціборства: ад аматарскай ідэі да прафесійнага спаборніцтва

VII. ročníka medzinároda vedecka konferencja „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet”. „Univerzita ako miesto dialógu“, Poprad (Słowacja) 29-30.04 2014, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická Fakulta: Młodzież i jej świat. Konteksty, kontrowersje i paradoksy

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne”. „W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, Chełm 9-10.05.2014, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Katedra Pedagogiki: Dzieci w sieci i mediach społecznościowych. Jak zarządzać dostępem do cyfrowych treści?

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne”. „Praca człowieka jako kategoria edukacyjna”, Chełm 7-9.05.2015, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Katedra Pedagogiki: Młodzież w społeczeństwie kofiguratywnym.

Konferencja w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie –Bezpieczna Szkoła”, Lublin 19. 10.2015, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie: Społeczne skutki wypadków drogowych z udziałem młodocianych kierowców.

Staże zagraniczne i wykłady otwarte

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Ukraina) 11-13.10.2011, cykl wykładów otwartych

Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Levoča (Słowacja) 23-24.11.2011, cykl wykładów otwartych

Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя. А.С.Пушкіна, Брэст (Białoruś) 18-19.04.2013, cykl wykładów otwartych

Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя. А.С.Пушкіна, Брэст (Białoruś) 24-25.04.2014, cykl wykładów otwartych

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektorska zespołowa III stopnia za wyróżniającą pracę w roku akademickim 2010/2011

2. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

(szczegóły wkrótce)