1) STATUT FUNDACJI

 §1

I. Postanowienia ogólne

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych” i dalej w Statucie zwana jest „Fundacją”

2. Fundacja została ustanowiona przez Mariusz Gwozdę i Tomasza Paklepę, zwanych dalej „Fundatorami”, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1596/2015 sporządzonego przez Agnieszkę Anitę Kunecką- Notariusza w Lublinie w kancelarii notarialnej przy ul. Lipowa 17/42.

§2

3. Fundacja działa na podstawie przepisów: ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

4. Fundacja posiada osobowość prawną.

5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Infrastruktury i Rozwoju.

6. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§3

1. Siedzibą Fundacji jest Lublin.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

6. W związku z realizacją celów, Fundacja może tworzyć inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§4

1. Fundacja może używać następujących skrótów swojej nazwy: Fundacja BIS, FBIS, wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak graficzny.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

1. Celem głównym Fundacji jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny. W swojej aktywności Fundacja będzie wspierać działania na rzecz efektywnego zarządzania regionem, poprzez m.in. działalność badawczo-naukową, ekspercką, edukacyjną, wydawniczą, promocyjną w celu podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej, rozwijania przedsiębiorczości i innowacyjności, polepszania standardów życia społeczno-gospodarczego, kształtowania identyfikacji z regionem oraz rozwijania współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej.

2. W szczególności celami Fundacji są:

a) współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym, samorządowym i gospodarczym w celu przekształcania wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną dla samorządu organizacji pozarządowych i biznesu;

b) prowadzenie i wspieranie działalności badawczej, analitycznej, eksperckiej i wydawniczej w obszarach zjawisk i procesów społecznych, demograficznych, gospodarczych, kulturowych zachodzących w Polsce m.in. diagnozowania problemów społecznych i potrzeb mieszkańców, monitorowania sprawności i efektywności instytucji działających w sferze usług dla obywateli, w tym działalności samorządu, funkcjonowania rynku pracy, monitorowania aktywności społecznej, politycznej i kulturalnej obywateli, zagrożeń zjawiskami marginalizacji i patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, nierówności w dostępie do edukacji, sprawności instytucji edukacyjnych i jakości procesu kształcenia, problemów ludzi starszych i niepełnosprawnych;

c) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w celu upowszechniania wiedzy obywatelskiej, ekonomicznej w tym propagowania idei demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej, partycypacji obywateli, lokalnego patriotyzmu, przedsiębiorczości, dobroczynności, promocji zdrowia, ochrony środowiska naturalnego;

d) kreowanie i wdrażanie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, aktywności społecznej mieszkańców, kapitału społecznego, przedsiębiorczości i innowacyjności, współpracy oraz wszechstronnego rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wzmacniania identyfikacji z regionami, współpracy transgranicznej oraz działalności na rzecz integracji europejskiej i współdziałania między państwami, narodami.

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz wydawniczej;

b) prowadzenie sondaży, ewaluacji projektów społecznych i innych badań służących rozwiązywaniu problemów ogólnospołecznych i społeczności lokalnych;

c) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej na różnych poziomach, szkoleń, kursów, warsztatów i innych przedsięwzięć edukacyjnych, organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, warsztatów, kongresów, wystaw, pokazów, spotkań i innych tego typu wydarzeń;

d) opracowywanie, udostępnianie, publikowanie i promowanie dokumentów badawczych, analitycznych, wdrożeniowych, informacyjnych, analiz, ekspertyz, opinii, strategii itp.;

e) upowszechnianie wiedzy, poglądów i doświadczeń z różnych dziedzin przyczyniających się do realizacji celów Fundacji;

f) wspieranie i organizowanie różnych form aktywności społecznej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

g) udzielanie stypendiów naukowych, socjalnych, artystycznych oraz innych rodzajów pomocy;

h) przyznawanie nagród, medali i innych wyróżnień;

i) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;

j) współpracę z instytucjami państwowymi, społecznymi, lokalnymi i innymi mającymi wpływ na realizację celów Fundacji;

k) prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej, informacyjnej i popularyzatorskiej związanej z celami Fundacji oraz służącej propagowaniu misji i działań Fundacji;

l) tworzenie i upowszechniania zasobów informacyjnych Fundacji w postaci wydawnictw analogowych i cyfrowych;

m) inne działania sprzyjające realizacji celów Fundacji.

II. Majątek i dochody Fundacji

§6

1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski w kwocie 3.000,- (słownie: trzy tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,- (słownie: tysiąc) złotych.

3. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

– darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji i grantów, w tym również pochodzących od Fundatorów,

– dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

– dochodów z majątku Fundacji,

– wpływów z własnej działalności,

– odsetek od lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych,

– dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości.

– wszelkich innych dochodów (w ramach obowiązującego prawa).

4. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie wszystkich celów i sposobów ich realizacji wymienionych w §5 statutu, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm., za wyjątkiem tej działalności, która jest prowadzona jako działalność gospodarcza zgodnie z §14 statutu.

5. Majątek i całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w zgodzie z odpowiednimi przepisami.

8. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

IV. Organy Fundacji

§7

1. Organami Fundacji są:

2. Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana „Radą”

3. Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem”.

Rada Fundacji

§8

1. Rada jest organem inicjatywnym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 1 do 5 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada większością 2/3 głosów.

4. W przypadku braku Rady Fundacji jej funkcje przejmują Fundatorzy a w przypadku braku Fundatorów Zarząd Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek rezygnacji, śmierci lub odwołania.

6. Odwołanie członka Rady może nastąpić na wniosek członka Rady lub fundatora w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów przez członków Rady. Fundator powołany do Rady nie może w ten sposób zostać pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

7. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do pełnienia funkcji w Zarządzie, członkostwo w Radzie ulega automatycznemu zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

8. Uchwałą Rady może zostać członkom Rady przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia swych funkcji oraz zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady.

9. Szczegółowy tryb działania Rady określa Regulamin Rady.

§9

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub pisemny wniosek co najmniej trzech członków Rady. Posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Przewodniczący powiadamia o terminie i miejscu obrad wszystkich członków za pomocą co najmniej dwóch z wymienionych sposobów: pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, na stronie internetowej lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu, o ile statut nie stanowi inaczej.

4. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

5. Wszystkie głosowania są jawne.

6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

7. Przewodniczący Rady w szczególności:

a) ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Rady;

b) przewodniczy posiedzeniom Rady;

c) reprezentuje Radę na zewnątrz i wobec Zarządu;

d) inicjuje i organizuje prace Rady.

8. Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Rady w zakresie pełnionej przez niego funkcji.

§10

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) wytyczanie kierunków działalności Fundacji i uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu,

b) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

c) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

d) nadzór nad działalnością inwestycyjną fundacji oraz polityką lokowania wolnych środków finansowych,

e) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji,

f) wyrażanie lub odmowa wyrażenia zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

g) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

h) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków, podejmowanie decyzji o formie ich zatrudnienia oraz przyznawanie im wynagrodzeń i nagród,

i) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani lub złożyli rezygnację,

j) powoływanie organów wewnętrznych Fundacji, w szczególności Rad programowych i określanie ich kompetencji,

k) wyrażanie zgody na utworzenie stałego lub czasowego oddziału terenowego,

l) ustanawianie zasad udzielania dotacji, stypendiów i innych form pomocy ze środków Fundacji,

m) określanie zasad przyznawania nagród, medali i innych wyróżnień osobom prawnym i fizycznym w zależności od potrzeb i okoliczności,

n) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

o) ustalanie Regulaminu Rady,

p) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. Rada jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

3. Rada, wykonując obowiązki wskazane w §10 ust. 1 może zasięgać opinii ekspertów.

4. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

Zarząd Fundacji

§11

1. Zarząd składa się z minimum 1 i maksymalnie 5 osób powoływanych bezterminowo. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Wiceprezes Zarządu. W przypadku gdy do Zarządu zostaną powołane inne osoby oprócz Prezesa, ich funkcje zostaną określone w regulaminie Zarządu. W przypadku, gdy Zarząd nie ustali zakresu obowiązków poszczególnych członków, wówczas może to zrobić Rada Fundacji w drodze uchwały.

2. Pierwszy skład Zarządu, działający na podstawie niniejszego statutu powołują Fundatorzy.

3. Kolejne zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonuje Rada na wniosek Przewodniczącego Rady, trzech członków Rady lub co najmniej jednego członka Zarządu.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Radę.

5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.

7. W ramach postanowień Regulaminu Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.

8. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. Powołanie do składu Zarządu Fundacji Fundatora oraz objęcie przez niego stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub członka Zarządu następuje na mocy oświadczenia Fundatora. Fundator nie może być bez jego zgody pozbawiony członkostwa ani stanowiska w Zarządzie Fundacji. Fundator nie może jednocześnie wchodzić w skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i zarządzanie majątkiem Fundacji,

c) realizacja celów statutowych,

d) sporządzanie planów pracy i budżetu,

e) przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków i zapisów,

f) realizowanie zadań wyznaczonych przez Radę i uchwał Rady,

g) uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego nie zastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub w statucie do właściwości Rady Fundacji.

h) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji nie później niż do dnia 30 czerwca roku, następującego po roku, którego te sprawozdania dotyczą.

i) występowanie do Rady z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie oddziałów terenowych, przy czym wniosek powinien przynajmniej określać:

– czy oddział terenowy będzie posiadał osobowość prawną,

– obszar, zakres i cel działalności,

– ewentualne organy oddziału,l)sposób powoływania i odwoływania organów,

– zakres kompetencji organów,

– zasady podejmowania uchwał,

– sposób reprezentacji oraz likwidacji,

– ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

– powoływanie gremiów doradczych dla realizacji poszczególnych programów,

– powoływanie prokurentów oraz pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

Sposób reprezentacji

§13

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes i Wiceprezes Zarządu.

V. Działalność gospodarcza

§14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w zakresie:

– Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

– Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);

– Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

– Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

– Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

– Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

– Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);

– Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);

– Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);

– Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);

– Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

– Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

– Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

– Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

– Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);

– Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);

– Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);

– Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

– Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

– Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);

– Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);

– Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);

– Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

– Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

– Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

– Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

– Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

– Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

– Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);

– Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);

– Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);

– Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);

– Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90);

– Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);

– Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

– Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

– Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

– Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);

– Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);

– Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

– Działalność bibliotek (PKD 91.01.A);

– Działalność archiwów (PKD 91.01.B);

– Działalność muzeów (PKD 91.02.Z);

– Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);

– Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);

– Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);

– Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);

– Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);

– Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);

– Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);

– Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);

W szczególności działalność gospodarcza obejmuje:

a) realizowanie badań społecznych i marketingowych;

b) opracowywanie, udostępnianie, publikowanie i promowanie dokumentów badawczych, analitycznych, wdrożeniowych, informacyjnych, analiz, ekspertyz, opinii, strategii itp.;

c) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej na różnych poziomach, szkoleń, kursów, warsztatów i innych przedsięwzięć edukacyjnych, organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów, spotkań i innych tego typu wydarzeń;

d) prowadzenie szkoleń z różnych dziedzin dla instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych, osób indywidualnych i innych organizacji;

e) prowadzenie działalności doradczej i eksperckiej;

f) prowadzenie działalności wydawniczej;

g) prowadzenie działalności w Internecie, poprzez m.in. działania promocyjne, informacyjne; tworzenie platform edukacyjnych lub innych ułatwiających komunikację oraz integrację różnych społeczności i osób oraz wymianę wiedzy i doświadczeń;

h) opracowywanie, udostępnianie, publikowanie i promowanie dokumentów badawczych, analitycznych, wdrożeniowych, informacyjnych takich jak: analizy, ekspertyzy, opinie, strategie, wyniki badań;

i) prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej, informacyjnej i popularyzatorskiej.

3. Decyzję o zakresie, zasadach i formach wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinach wymienionych w ust. 1 podejmuje Zarząd.

§15

1. Fundacja zabrania się :

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. Postanowienia końcowe

§16

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

§17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

§18

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji.

2. Podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji Rada określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji.

3. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.