dla organizacji pozarzadowych

Od ponad 25 lat organizacje pozarządowe stanowią ważny element demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. III sektor swoją aktywnością i skutecznością wypełnia wiele nisz, którymi państwo ani rynek nie są zainteresowane. Organizacje pozarządowe mają swoje wielkie zasługi dla społeczeństwa, gospodarki i polityki. Podstawowym warunkiem skuteczności i efektywności III sektora jest znajomość otoczenia społecznego, w którym działa. Wiemy, że rzetelna informacja na temat potrzeb społeczności lokalnej leży u podstaw inicjatyw organizacji pozarządowych i jest punktem wyjścia do aktywności w kierunku dobrej zmiany.

Chcąc wesprzeć działania organizacji pozarządowych Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych oferuje:

  • pomoc w selekcji, opracowaniu i analizie materiałów zebranych, posiadanych przez Fundację/Stowarzyszenie
  • zebranie i opracowanie materiałów przydatnych do diagnozy obszarów działania organizacji oraz monitorowania zachodzących w tych sferach zmian
  • konsultacje i merytoryczny nadzór nad projektami badawczymi realizowanymi przez organizacje pozarządowe, w tym: analizę poprawności merytorycznej i logicznej narzędzi i technik badawczych, analizę poprawności opracowania zebranych danych
  • przygotowanie, nadzór i realizację ewaluacji realizowanych przez Was projektów.

Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw społecznych zaprasza do współpracy organizacje, które za cel obrały pracę na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnych, a zwłaszcza te których misją jest:

  • minimalizowanie zjawisk marginalizacji i patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, problemów ludzi starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałanie nierównościom w dostępie do edukacji, badanie jakości instytucji edukacyjnych i procesu kształcenia,
  • upowszechnianie wiedzy obywatelskiej, ekonomicznej, propagowanie idei demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw lokalnego patriotyzmu, przedsiębiorczości, dobroczynności wpływających na jakość życia obywateli
  • inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz wszechstronnego, społeczno – gospodarczego rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz wzmacnianie identyfikacji z regionem.

Posiadając bogate doświadczenie badawcze i merytoryczną znajomość problematyki jesteśmy w stanie wspomóc Wasze wysiłki.