Analiza danych zastanych

dla administracjiOferujemy opracowanie kompleksowego Systemu Informacji Administracyjnych (SIA), stanowiącego merytoryczne wsparcie administracji w procesie podejmowania bieżących decyzji. W ramach SIA oferujemy profesjonalną analizę źródeł wtórnych, wewnętrznych jak i gromadzonych przez instytucje zewnętrzne (desk research). Pozwoli to mniejszym kosztem uzyskać ważne dla administracji samorządowej informacje, bez konieczności zlecania badań pierwotnych. Stworzy to możliwość opracowania dokumentów opartych na dokładnej i rzetelnej analizie otoczenia w obszarze działania jednostki samorządowej. Opracowania takie pozwolą na przedstawienie interesujących zjawisk w perspektywie wielu lat i identyfikacje zachodzących w społeczeństwie trendów.

W ramach Systemu Informacji Administracyjnych (SIA) oferujemy:

  • konsultacje i merytoryczny nadzór nad projektami badawczymi realizowanymi przez Urząd i jego wydziały, w tym analizę poprawności merytorycznej i logicznej narzędzi i technik badawczych, analizę poprawności opracowania już zebranych danych
  • pomoc w selekcji, interpretacji i analizie materiałów zebranych, posiadanych przez Urząd
  • katalogowanie i opracowanie zewnętrznych materiałów przydatnych do diagnozy obszarów działania Urzędu oraz monitorowania zmian w nich zachodzących.

W ramach Systemu Informacji Administracyjnych (SIA) oferujemy również:

  • konsultacje i pomoc w wyznaczaniu priorytetowych obszarów badań szczegółowych z użyciem technik sondażowych
  • badania zadowolenia i oceny władz, wizerunku władz i administracji, oceny zadowolenia mieszkańców z jakości usług oferowanych przez samorząd, monitoring aktualnych potrzeb mieszkańców
  • pomoc w realizacji konsultacji społecznych w formie badań sondażowych
  • współudział w projektowaniu systemu rozwiązywania konfliktów interesu między mieszkańcami w ramach badań sondażowych jako elementu mediacji
  • pomoc w realizacji badań ad hoc zagadnień nieplanowanych i badań problemów społecznych zachodzących w ramach właściwego obszaru działania samorządu (m.in. problemy wykluczenia społecznego, zagrożenia uzależnieniami, konsekwencji bezrobocia itp.)
  • przygotowanie i realizację ewaluacji prowadzonych projektów inwestycyjnych.