22 lipca 2017

Badacze Fundacji w dniach 30.06 – 21.07.2017 r. zrealizowali na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości na terenie apelacji lubelskiej (sąd apelacyjny, sądy okręgowe i rejonowe) blisko 200 wywiadów w związku z projektem pn. „Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanym przez konsorcjum firm Bluehill sp. z o.o. oraz Quality Watch sp. z o.o..

 

20 czerwca 2017

Zbliżający się okres wakacyjny oraz szczyt sezonu turystycznego to najlepsza okazja do podsumowania turystycznego roku 2016 w Lublinie, a także refleksji nad pozycją Lublina i województwa lubelskiego w turystycznym rankingu Polski. Obecność wielu turystów zagranicznych z okazji odbywających się w Lublinie młodzieżowych ME U21 w piłce nożnej to także okazja do refleksji nad turystyczną atrakcyjnością naszego miasta i zdolnością do rozwoju turystyki międzynarodowej.

Z tych powodów Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych prezentuje fragment nowego, szerszego opracowania na temat turystycznej atrakcyjności Lublina i województwa lubelskiego. Do pobrania: Turystyczna atrakcyjność Lublina.

 

24 kwietnia 2017

W związku z realizacją projektu „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach”, badacze Fundacji zrealizowali na rzecz Gminy Kozienice badania rynku oraz sporządzili analizę popytu (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII Oś priorytetowa, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, infrastruktura i środowisko).

Dokonana została m.in. charakterystyka rynku na którym realizowany będzie projekt (obecny popyt i grupa odbiorców), określono przyszłe zainteresowanie usługami oferowanymi przez projekt (potwierdzone wykonaniem badań), przyszłą liczba odbiorców usług powstałych w ramach projektu, sporządzono ocenę atrakcyjności usług w kontekście przyciągania turystów oraz wpływu nowopowstałych usług na lokalny sektor biznesu, samorządu i organizacji samorządowych (m.in. liczbę nowych miejsc pracy).

 

12 kwietnia 2017

Kolejny projekt jaki wykonaliśmy związany był z planami remontu i udostępnienia zabytkowych zabudowań podominikańskich na cele działalności kulturalnej w ramach zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont konserwatorski Zespołu Podominikańskiego Fundacji Królowej Marii Sobieskiej na cele kultury” wdrażanego przez Parafię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.

Projekt naszych badań zakładał wykonanie diagnozy wpływu inwestycji na poprawę dostępności do kultury mieszkańców regionu oraz oszacowanie zainteresowania (popytu) na wydarzenia kulturalne planowane przez beneficjenta (badania pierwotne: ukierunkowane wywiady pogłębione z ekspertami, badania wtórne: analiza materiałów zastanych).

 

13 luty 2017

O naszym Barometrze Turystycznym można przeczytać w Rzczpospolitej W Lublinie więcej turystów biznesowych i Kurierze Lubelskim Turyści w Lublinie. Po co przyjeżdżają? Ile wydają?

 

8 luty 2017

Większość przeciwko ustąpieniu Krzysztofa Żuka

Za ustąpieniem ze stanowiska Krzysztofa Żuka, obecnego prezydenta miasta Lublin, opowiada się 34,1% badanych (kategorie odpowiedzi „zdecydowanie tak” + „raczej tak”), natomiast przeciwnych ustąpieniu jest 42,6% badanych (zsumowane kategorie „raczej nie” + „zdecydowanie nie”). Blisko jedna czwarta badanych nie ma zdania na ten temat.

Takie są wnioski końcowe z badań Fundacji na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych, zrealizowanych między 25 a 26 stycznia 2017 r. wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Projekt miał na celu poznanie stopnia akceptacji wydarzeń jakie miały miejsce w ciągu ostatnich tygodni w Polsce i Lublinie. Jedną z poruszonych w badaniu kwestii była sprawa ewentualnego ustąpienia Krzysztofa Żuka z funkcji prezydenta miasta Lublin.

Zob. Raport z badań cz. IV (FBIS Raport z badań Studenci prawa cz. IV)

Kontakt z badaczem: dr Tomasz Paklepa tel. 603 663 115 (biuro@fbis.org.pl)

 

7 luty 2017

Studenci prawa podzieleni jak… lubelscy radni

Studenci prawa lubelskich uczelni wydają się być podzieleni niemal jak lubelscy radni w sprawie decyzji wojewody dotyczącej wygaszenia mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Wniosek popiera 26,6% badanych, natomiast przeciwnego zdania jest 28,6%. Taki sam odsetek respondentów ma problem z jednoznaczną oceną i wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć” (28,6%). Należy dodać, że niemal co piąty badany stwierdził, że problem ten po prostu go nie interesuje (16,1%).

Okazało się ponadto, że studenci pochodzący z Lublina są mniej skłonni do poparcia wniosku wojewody niż pozostali badani.

To kolejne wyniki badań jakie Fundacja na Rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych przeprowadziła między 25 a 26 stycznia 2017 r. wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego KUL.

8 lutego Fundacja przedstawi dane dotyczące opinii badanych na temat ewentualnego ustąpienia prezydenta Żuka z zajmowanego stanowiska.

Zob. Raport z badań cz. III (FBIS Raport z badań Studenci prawa cz. III)

 

2 luty 2017

Ustawa o kadencyjności prezydentów, burmistrzów i wójtów podzieliła przyszłych prawników

To kolejne wnioski z badań Fundacji na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych, zrealizowanych między 25 a 26 stycznia 2017 r. wśród studentów studiów prawniczych. 

Proponowane przez PiS ograniczenie sprawowania władzy w samorządach do dwóch kadencji popiera 33,9% badanych. Taki sam odsetek badanych stwierdza, że co prawda popiera ideę kadencyjności proponowaną w ustawie, ale jej ograniczenia nie powinny obejmować tych, którzy sprawowali urząd przed wejściem ustawy w życie. Blisko jedna trzecia badanych studentów (32,2%) nie popiera planowanych zmian, zgadzając się z opinią, że o liczbie sprawowanych kadencji powinna decydować jedynie wola wyborców a nie ustawowe regulacje.

Dziś publikujemy drugą część naszego raportu. Kolejne wyniki, tym razem dotyczące opinii na temat wniosku o wygaszenie mandatu prezydenta Lublina K. Żuka i ewentualnych tego konsekwencji przedstawimy w połowie przyszłego tygodnia.

Zob. Raport z badań cz. II (FBIS Raport z badań Studenci prawa cz. II)

 

31 stycznia 2017

Blisko połowa studentów prawa lubelskich uczelni popiera ukaranie posłów blokujących mównicę w Sejmie

Takie są wnioski z badań Fundacji na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych, zrealizowanych między 25 a 26 stycznia 2017 r. wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Projekt miał na celu poznanie stopnia akceptacji wydarzeń jakie miały miejsce w ciągu ostatnich tygodni w Polsce i Lublinie.

Badania dotyczyły takich wydarzeń i spraw jak protest w Sejmie, kadencyjność samorządu, wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Krzysztofa Żuka i jego konsekwencje.

Dziś publikujemy pierwszą część naszego raportu. Kolejne wyniki, tym razem dotyczące opinii na temat planowanej ustawy o kadencyjności samorządu, już 2 lutego.

Zob. Raport z badań cz. I (FBIS Raport z badań Studenci prawa cz. I)

 

25 stycznia 2017

Zamość otrzyma ponad 55,5 mln dofinansowania z Unii Europejskiej.

Ekspertyzy Fundacji zyskały uznanie ekspertów. Projekty przygotowane przez firmę EKO-GEO Consulting Marek Biłyk oparte m.in. na naszych prognozach i badaniach terenowych (zob. Aktualności 1 października i 17 marca 2016), pomyślnie przeszły ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt rewitalizacji kościoła o.o. franciszkanów szacowany jest na 23 mln zł (7 miejsce w rankingu ocen na 43 projekty z całej Polski), zaś „Fabrica Ecclesiae”, kulturalno-edukacyjnego przeznaczenia infułatki przy parafii katedralnej w Zamościu na 13 mln zł (11 miejsce).

Gratulujemy i cieszymy się że mogliśmy pomóc Beneficjentom projektów w pozyskaniu funduszy!

 

15 grudnia 2016

Zakończyliśmy realizację projektu Barometr Turystyczny Miasta Lublin 2016.

Przekazaliśmy właśnie referatowi ds turystyki Urzędu Miasta Lublin obszerny dokument stanowiący Raport końcowy z naszych badań. Opracowanie składa się z trzech części: Analiza Desk Research, Monitoring obiektów noclegowych, Monitoring grupowego ruchu turystycznego. O szczegółach naszych badań w porozumieniu z departamentem ds turystyki UM Lublin będziemy informować w najbliższych tygodniach.

Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt serdecznie dziękujemy za udzieloną nam pomoc.

 

1 października 2016

Badacze Fundacji zrealizowali kolejny projekt. Tym razem dotyczył on planów remontu zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalnej Parafii Katedralnej w Zamościu „Fabrica Ecclesiae”. Projekt badań zakładał wykonanie diagnozy wpływu inwestycji na poprawę dostępności do kultury mieszkańców woj. lubelskiego oraz oszacowanie zainteresowania (popytu) na wydarzenia kulturalne planowane przez beneficjenta (badania pierwotne: ukierunkowane wywiady pogłębione na próbie tzw. ekspertów kluczowych, badania wtórne: analiza materiałów zastanych).

 

18 września 2016

Dziś Fundacja na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych obchodzi swoje pierwsze urodziny! Wszystkim naszym Przyjaciołom kłaniamy się nisko i dziękujemy za pomoc w powstaniu i rozwoju Fundacji. Dzień po dniu, krok po kroku realizujemy naszą misję. Jesteśmy pewni, że kolejny rok będzie równie udany, a może i lepszy…!

 

16 września 2016

Na zlecenie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin od lipca do grudnia 2016 r. realizowany jest projekt pt. Barometr Turystyczny Miasta Lublin. Za przygotowanie koncepcji i realizację badań odpowiadają badacze Fundacji na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych.

Istotą Barometru jest systematyczne gromadzenie danych, pochodzących od różnorodnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie lubelskiego produktu turystycznego, które w efekcie pozwolą uzyskać wiarygodną i pogłębioną informację o stanie turystyki w mieście.

 

12 września 2016

Spod naszego pióra wyszło kolejne pożyteczne opracowanie.

Badacze Fundacji wykonali ekspertyzę badawczą, będącą analizą potrzeb Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, aplikującego o środki na realizację projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” w ramach Działania 13.2 RPO WL. Badania pierwotne opierały się na indywidualnych wywiadach eksperckich IDI, badania wtórne stanowiły analizę typu desk research.

 

1 sierpnia 2016

UWAGA STUDENCI

Jeśli szukacie stałej lub dodatkowej pracy, w elastycznych godzinach, przy ciekawych projektach, w oparciu o umowę – to zapraszamy Was do naszego zespołu ankieterów.

Zapewniamy pracę na terenie woj. lubelskiego, możliwość połączenia pracy z innymi obowiązkami, wsparcie oraz niezbędne narzędzia pracy, atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od własnego zaangażowania.

Wymagamy rzetelności, zaangażowania, umiejętności zarządzania własnym czasem pracy, wysokiej kultury osobistej.

Kontakt: biuro@fbis.org.pl

 

27 czerwca 2016

Zarząd Fundacji wziął udział w II Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Pozaformalnej, który obradował 23 czerwca 2016 roku w Łodzi. Na zaproszenie Organizatora Kongresu (Polska Izba Firm Szkoleniowych) nasza Fundacja weźmie udział w przygotowaniu podsumowania merytorycznych wniosków z Kongresu w postaci Białej Księgi Edukacji Pozaformalnej.

 

8 czerwca 2016

Czy możliwe jest pokojowe współżycie z imigrantami z kręgu islamu? Jak się zaczynają, na jakie trudności napotykają związki Polek z mężczyznami z kręgu islamskiego?

Polecamy artykuł wiceprezesa Fundacji, dr Tomasza Paklepy opublikowany w krakowskich Studia Sociologica „Komunikacja i tożsamość w małżeństwach mieszanych religijnie. Na przykładzie związków Polek z Arabami”.

 

25 maja 2016

– Od współczesnej kobiety oczekuje się żeby była zadbana, zadowolona z życia, kształciła się i rozwijała, jednocześnie czule i troskliwie wychowywała dzieci które jej w niczym nie przeszkadzają.

O oczekiwaniach wobec współczesnych kobiet i micie matki-Polki rozmawia w ostatnim numerze Kroniki Tygodnia, wiceprezes Fundacji dr Mariusz Gwozda, „Kronika Tygodnia”, 24 maja 2016 (nr 21). Szczegóły na profilu Facebook Fundacji.

 

4 maja 2016

Miło nam poinformować, że prezes Fundacji dr Tomasz Paklepa został zaproszony do zaprezentowania referatu na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, który odbędzie się w dn. 4-17.09.2016 w Gdańsku. Tytuł planowanego wystąpienia: Autobiografie prospektywne. O doświadczeniach zmian społecznych w planach i marzeniach dzieci i młodzieży.

 

17 marca 2016

Badacze Fundacji zrealizowali kolejny projekt, tym razem związany z planami „Rewitalizacji największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość” (renowacja i modernizacja budynku klasztornego, parafialnego w celu udostępnienia przestrzeni sakralnej na potrzeby upowszechniania kultury). Projekt badań zakładał wykonanie diagnozy wpływu inwestycji na poprawę dostępności do kultury mieszkańców woj. lubelskiego oraz oszacowanie zainteresowania (popytu) na wydarzenia kulturalne planowane przez beneficjenta (badania pierwotne: ukierunkowane wywiady pogłębione na próbie tzw. ekspertów kluczowych, badania wtórne: analiza materiałów zastanych).

 

29 luty 2016

Wszystkim zainteresowanym zagadnieniami rozwoju metropolii i ich zarządzaniem polecamy lekturę kolejnej monografii, tym razem dotyczącej miasta Lublin pt. „Peripheral Metropolitan Areas in the European Union. The Case of Lublin”, prod red. K. Żuka, M. Sagana i Z. Pastuszaka. Publikacja jest interesującą analizą czterech zapisanych w strategii miasta, obszarów rozwojowych Lublina: otwartość, przyjazność, przedsiębiorczość i akademickość.

Obok wielu tekstów znajdziecie Państwo także artykuł dr Tomasza Paklepy „Lublin as a Student Destination? The City in the Eyes of Foreign Students” (s. 81-94) dotyczący akademickości Lublina.

 

3 luty 2016

Pierwszy krok, ale jakże ważny. Departament Pożytku Publicznego pozytywnie od strony formalniej ocenił nasz wniosek „Bo jak nie my to kto??? – Samopomocowa Grupa Wsparcia dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną w Bychawie” który złożyliśmy w ramach konkursu FIO 2016 – Priorytet 2.

 

9 stycznia 2016

Polecamy lekturę monografii z serii „Socjologia” pt.Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy – wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne”, w której znajdziecie Państwo artykuł dr Tomasza Paklepy „W jakim zawodzie najchętniej podjąłbyś pracę? Rynek pracy a aspiracje zawodowe lubelskich maturzystów w latach 2003–2014”. Publikacja stanowi obszerną analizę różnych wymiarów i aspektów powiązania rynku edukacyjnego z rynkiem pracy. Zachęcamy do lektury.

 

17 grudnia 2015

Badacze Fundacji wzięli udział w warsztatach z Obsługi Baz Danych zgromadzonych przez Urząd Statysty w Lublinie. W swoich analizach będziemy wykorzystywać bardzo przydatne i dobrze opracowane materiały Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

 

8 grudnia 2015

Prezes Zarządu dr Tomasz Paklepa oraz Wiceprezes Zarządu dr Mariusz Gwozda wzięli udział w seminarium pt. „Kampanie społeczne w mediach publicznych” realizowanym w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych”. Organizatorem panelu dyskusyjnego był Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Radio Lublin.

 

23 listopada 2015 

Zarząd Fundacji wziął udział w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez eksperta oceniającego oferty w ramach FIO 2016 p. Magdalenę Arczewską, dotyczącym Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na 2016 rok. Konferencja odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

 

19 listopada 2015 

Prezes oraz Wiceprezes Zarządu wzięli udział  konferencji Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015, która odbyła się w Lublinie pod patronatem Konfederacji Lewiatan.  

 

12 listopada 2015 

Wiceprezes Fundacji z komentarzem dla Newsweeka Polacy wierzą w Agnieszkę Radwańską.

 

10 listopada 2015 

Zainaugurowaliśmy projekt badawczy „Rozwój samorządu 1990-2015. Perspektywa władz lokalnych” Więcej informacji w zakładce „Nasze projekty” / Badania i ekspertyzy.

 

3 listopada 2015 

Prezes Zarządu dr Tomasz Paklepa oraz Wiceprezes Zarządu dr Mariusz Gwozda wzięli udział w I Kongresie Samorządowym w Lublinie. Inicjatorami kongresu były Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie. Spotkanie miało na celu wymianę poglądów, poznawanie nowych idei i pomysłów, dzielenie się przykładami dobrych praktyk przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki oraz organizacji wspierających samorząd. Dr Paklepa wziął udział w panelu dyskusyjnym „Oświata i rozwój społeczny”, natomiast dr Gwozda w sesji „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości”. 

 

19 października 2015 

Wiceprezes Zarządu dr Mariusz Gwozda wziął udział w konferencji „Szkoła Promująca Zdrowie –Bezpieczna Szkoła” która odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Komendę Wojewódzką Policji. Dr Gwozda wygłosił prelekcję na temat „Społecznych skutków wypadków drogowych z udziałem młodocianych kierowców”. W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach woj. lubelskiego, omówione zostały wstępne założenia badań socjologicznych które będą stanowić punkt wyjścia do projektowania działań na najbliższe lata.